Sign in

The Editor of the Star Gazers
47 Followers

47 Followers

 • Kajeetha Sarvananthan

  Kajeetha Sarvananthan

  Novice Writer| Tech, Biology, and Social Psych| BSc in Molecular Genetics 🔬 Dreamer 💭 Poet 🖋Tamil Canadian| Creator of https://medium.com/the-mole-biologists

 • Cyclops

  Cyclops

  Full-Stack developer. Founder of The-Black. Editor of Star Gazers publication. BEU

 • Nazim Nasirov

  Nazim Nasirov

  Marketing ixtisasında təhsil alan, 18 yaşlı biri olaraq bildiklərimi məqalə şəklində paylaşacam. Məqsədim, Azərbaycan dilində daha çox məlumatın olmasıdır.

 • Subhanabbas

  Subhanabbas

 • yiğit yalnızça

  yiğit yalnızça

 • THE BLACK

  THE BLACK

 • Star Gazers

  Star Gazers

 • Orkhan Aslanov

  Orkhan Aslanov

  A newbie project manager. Editor of Star Gazers publication

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store